Algemene huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN
U-chopperk.nl is onderdeel van Skizaak Utrecht,
hierna genoemd als “verhuurder”.

Artikel 1:
De huurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een
geldig rijbewijs of brommercertificaat. Verhuurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben
afgeleverd.

Artikel 2:
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de
gehuurde E-Chopper tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 30
werkdagen na de verhuurperiode aan verhuurder worden voldaan.

Artikel 3:
Ten alle tijde is verhuurder gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel
verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht
van verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4:
verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5:
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper, daar deze door verhuurder niet is
verzekerd tegen diefstal. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een E-chopper is
vastgesteld op € 1450,00 excl. 21% BTW per E-Chopper .

Artikel 6:
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de
bestemming gebruiken.

Artikel 7:
De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de E-Chopper, indien
dit materiële gebrek aan verhuurder kan worden toegerekend.

Artikel 8:
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan
ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9:
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10:
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) De trottoirbanden op en af te rijden.
b) Met de E-Chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Artikel 11:
verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de E-Chopper een WA-verzekering is afgesloten met een eigen
risico van € 1500,00 per gebeurtenis.

Artikel 12:
Overschrijding huurperiode:
Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per E-Chopper per kwartier
of een gedeelte daarvan € 3,00 extra bovenop de huursom.
Overschrijding van het aantal kilometers:
Huur e-chopper 2 uur met maximaal 25 km actieradius.
Huur e-chopper 3 uur met maximaal 35 km actieradius.
Huur e-chopper voor een hele dag maximaal 40-45 km actieradius.

Artikel 13:
Indien verkeersregels door de huurder overtreden worden tijdens het vermeende verhuur van een E-chopper en dit resulteert in een boete komt deze ten alle tijden voor de rekening van de huurder.