Algemene huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN

E-chopperbedrijf ‘U-chopper’,
hierna genoemd als “verhuurder”.

Artikel 1
De huurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of brommercertificaat. Verhuurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde E-Chopper tijdens de huurperiode toegebracht of ontstaan door de huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan de verhuurder worden voldaan.

Artikel 3
De verhuurder is altijd gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4
verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper, daar deze door verhuurder niet is verzekerd tegen diefstal. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een E-chopper is vastgesteld op € 1450,00 excl. 21% BTW per E-Chopper.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de verhuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de E-Chopper, indien dit materiële gebrek aan verhuurder kan worden toegerekend.

Artikel 8
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) De trottoirbanden op en af te rijden.
b) Met de E-Chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Artikel 11
Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de E-Chopper een WA-verzekering is afgesloten met een eigen risico van € 1000,00 per gebeurtenis.

Artikel 12
Overschrijding huurperiode:
Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per E-Chopper per kwartier of een gedeelte daarvan € 3,00 extra bovenop de huursom.
Overschrijding van het aantal kilometers:
– Huur e-chopper 2 uur met maximaal 25 km actieradius.
– Huur e-chopper 3 uur met maximaal 35 km actieradius.
– Huur e-chopper voor een hele dag maximaal 40-45 km actieradius.